Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Έτσι, για να εξηγούμαστε...

Το άρθρο 2 του αθλητικού νόμου (νόμος 2725/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τον τίτλο "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" ορίζει τα εξής:
                         
"Μέλη      
1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι 
(20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα Μέλη ή άλλες 
παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 
επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή 
στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος. 
Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.


 2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να 
εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του 
ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) 
μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 
παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος τοu σωματείου την 
εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα 
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της 
παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να 
ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία 
είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την 
καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
 3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί 
εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει 
πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες 
ή πρώτη έως τpίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 4. Τα Μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους 
από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 
όργανα του σωματείου.
 5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα."

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που προκύπτουν στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ή έχοντα έννομο συμφέρον (με βάση όλα τα ανωτέρω) είναι τα εξής:

1) Ο κ. Κούγιας είχε την ιδιότητα του μέλους του Αιγάλεω Α.Ο. εδώ και ένα έτος? Ποιος τον πρότεινε και ποιος τον ενέγραψε στα μητρώα του συλλόγου και πότε?

2) Όλοι όσοι ενεγγράφησαν την τελευταία στιγμή ως μέλη του Αιγάλεω Α.Ο. και ψήφισαν στις εκλογές της Παρασκευής 20 Ιουνίου 2014, με ποιο δικαίωμα έγιναν δεκτοί αφού ο αθλητικός νόμος ορίζει σαφώς πως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί χρονικό διάστημα ενός έτους από τη στιγμή της εγγραφής τους μέχρι τη στιγμή που θα είχαν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι"?

3) Από πότε, προφορικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε "παρωδίες" γενικών συνελεύσεων συλλόγων όπως η ανοιχτή συγκέντρωση της 11ης Ιουνίου 2014 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου Αιγάλεω (όπου ούτε προεδρείο γενικής συνέλευσης εκλέχθηκε, ούτε οι τυπικοί κανόνες των συνελεύσεων τηρήθηκαν) μπορούν να υπερισχύουν των καταστατικών διατάξεων ή πολύ περισσότερο, των διατάξεων του αθλητικού νόμου?

Δεν υπάρχουν σχόλια: